Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin:

 

STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ GHI CHÚ
 1 Báo cáo kết quả giao dịch Bùi Kim Ngọc  Download (JPG)  22/2/2018

Báo cáo tài chính:

 

STT

(NUM)

TÊN TÀI LIỆU

(DOCUMENT NAME)

TẢI VỀ

(DOWNLOAD)

1

Audited Financial Statements 2016

(Chưa có thông tin / None)

2 Báo cáo tài chính năm 2016

(Đã có thông tin / Had Information)

3

Báo cáo tài chính năm 2016 (Hợp Nhất)

(Đã có thông tin/ None)

 

Tài liệu văn bản cổ đông:

 

STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀGHI CHÚ

 

 

1 Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
Thư mời Dự ĐHCĐ thường niên 2017
Giấy xác nhận Dự ĐHCĐ thường niên 2017 không mã số cổ đông
4 Giấy ủy quyền Dự ĐHCĐ thường niên 2017 không mã số cổ đông
5 Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017
6 Quy chế biểu quyết ĐHCĐ thường niên 2017 
7 Báo cáo của HĐQT 2016 Kế hoạch 2017
8 Tờ trình bổ sung nghành nghề kinh doanh
9 Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2017
10 Chương trình Đại hội CĐ 2017
11 Báo cáo kiểm soát tại ĐHCĐ 2017
12 Báo cáo BGĐ năm 2016 KH 2017
13 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016
14 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2017
15 Tờ trình Biểu quyết đại hội cổ đông

 

Thông tin cổ phiếu Mã HPP: